*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

نظرسنجی

نظرتان در مورد نحوه ارائه مطالب و گزارشات هواشناسی سایت چگونه است؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
میزان اعتماد شما نسبت به صحت گزارش‌های هواشناسی چگونه است؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
چه ميزان از ارائه گزارشات اقليم‌شناسی توسط هواشناسی استان گيلان رضايت داريد؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
چه ميزان از تحليل داده وارائه آمار واطلاعات هواشناسی رضايت داريد؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
چه ميزان از ارائه پيش‌بينی‌های هواشناسی جاده‌ای، توسط هواشناسی استان گيلان رضايت داريد؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
چه ميزان از ارائه پيش‌بينی‌های هواشناسی کشاورزی، توسط هواشناسی استان گيلان رضايت داريد؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
چه ميزان از ارائه پيش‌بينی‌های هواشناسی دريايی استان گيلان رضايت داريد؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
نظر شما در خصوص نحوه ارائه پیش بینی آلودگی هوا و گرد و خاک چگونه است؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
نظر شما در خصوص نحوه ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی چگونه است؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
نظر شما در خصوص نحوه ارائه پیش بینی هواشناسی آبشناسی چگونه است؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
نظرتان در مورد قابلیت‌های سایت چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
ثبت نظر نتیجه نظرسنجی
مشاهده نظر سنجی