شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

پیش بینی جوی

پیش بینی پنج روزه شهرها
پیش بینی شش روزه استان
پیش بینی فصلی
پيش بينی پايداری
پيش بينی کوهستان
پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۶
15
26
صاف تا نیمه‌ابری، افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش باد، احتمال بارش پراکنده
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 65 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 4 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
16
26
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 65 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 5 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۸
18
26
کمی ابری تا نیمه‌ابری، گاهی وزش باد /گاهی افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 65 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۹
18
27
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 65 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
دوشنبه
۱۴۰۲/۰۷/۱۰
17
26
کمی ابری تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 70 %
رطوبت نسبی : 65 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۶
13
26
صاف تا نیمه‌ابری، افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش باد، احتمال بارش پراکنده
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 65 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 4 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
17
25
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 65 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 5 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۸
19
24
کمی ابری تا نیمه‌ابری، گاهی وزش باد /گاهی افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 65 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۹
19
25
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 65 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
دوشنبه
۱۴۰۲/۰۷/۱۰
18
25
کمی ابری تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 70 %
رطوبت نسبی : 65 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۶
17
26
صاف تا نیمه‌ابری، افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش باد، احتمال بارش پراکنده
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 65 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 4 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
18
26
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 65 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 5 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۸
18
26
کمی ابری تا نیمه‌ابری، گاهی وزش باد /گاهی افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 65 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۹
18
26
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 65 تا 98 درصد
سرعت باد : 3 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
دوشنبه
۱۴۰۲/۰۷/۱۰
18
26
کمی ابری تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 70 %
رطوبت نسبی : 65 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۶
16
26
صاف تا نیمه‌ابری، افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش باد، احتمال بارش پراکنده
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 55 تا 90 درصد
سرعت باد : 4 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
17
27
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد(شدید)، احتمال بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 55 تا 90 درصد
سرعت باد : 4 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۸
17
27
کمی ابری تا نیمه‌ابری، گاهی وزش باد(شدید) /گاهی افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 60 تا 95 درصد
سرعت باد : 4 تا 10 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۹
17
28
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد(شدید)، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 60 تا 95 درصد
سرعت باد : 4 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
دوشنبه
۱۴۰۲/۰۷/۱۰
17
31
کمی ابری تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد(شدید)، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 65 تا 95 درصد
سرعت باد : 6 تا 12 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۶
17
27
صاف تا نیمه‌ابری، افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش باد، احتمال بارش پراکنده
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 65 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 4 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
17
27
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 65 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 5 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۸
17
27
کمی ابری تا نیمه‌ابری، گاهی وزش باد /گاهی افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 65 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۹
18
27
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 65 تا 98 درصد
سرعت باد : 3 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
دوشنبه
۱۴۰۲/۰۷/۱۰
17
27
کمی ابری تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد، بارش پراکنده باران
احتمال بارش: 70 %
رطوبت نسبی : 65 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی