شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

پیش بینی جوی

هشدار سطح نارنجی
توصيف سامانه جوی : تقویت سامانه بارشی
تاریخ آغاز : چهارشنبه 17 خرداد
تاریخ پایان : پنجشنبه 18 خرداد
فایل هشدار :
هشدار سطح زرد
توصيف سامانه جوی : فعالیت سامانه بارشی و وزش باد و رعدوبرق
تاریخ آغاز : 1402/03/16
تاریخ پایان : 1402/0318
فایل هشدار :
پیش بینی پنج روزه شهرها
پیش بینی شش روزه استان
پیش بینی فصلی
پيش بينی پايداری
پيش بينی کوهستان
چهارشنبه
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
21
25
ابری و مه‌آلود، کاهش دما، بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید ، احتمال تگرگ
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 70 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۳/۱۸
20
24
ابری و مه‌آلود، بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق و وزش باد ، به‌تدریج کاهش ناپایداری
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 70 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
18
28
کمی ابری تانیمه ابری/ طی روز افزایش نسبی دما / گاهی افزایش ابر و وزش باد
احتمال بارش: 30 %
رطوبت نسبی : 60 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال شرق- جنوب
شنبه
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
18
30
کمی تا نیمه‌ابری/ طی روز افزایش نسبی دما / گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارو رعدوبرق
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 50 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال شرق -جنوب
چهارشنبه
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
21
24
ابری و مه‌آلود، کاهش دما، بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید ، احتمال تگرگ
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 65 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 9 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۳/۱۸
20
23
ابری و مه‌آلود، بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق و وزش باد ، به‌تدریج کاهش ناپایداری
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 65 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
18
28
صاف تا نیمه‌ابری/ طی روز افزایش نسبی دما / گاهی افزایش ابر و وزش باد
احتمال بارش: 20 %
رطوبت نسبی : 55 تا 97 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال شرق- جنوب غرب
شنبه
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
18
30
صاف تا نیمه‌ابری/ طی روز افزایش نسبی دما / گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوبرق
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 50 تا 97 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرق -شرق
چهارشنبه
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
23
25
ابری و مه‌آلود، کاهش دما، بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید ، احتمال تگرگ
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 70 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 12 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۳/۱۸
22
25
ابری و مه‌آلود، بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق و وزش باد ، به‌تدریج کاهش ناپایداری
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 70 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 10 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
20
28
کمی ابری تانیمه ابری/ طی روز افزایش نسبی دما / گاهی افزایش ابر و وزش باد
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 60 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شرقی
شنبه
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
20
30
کمی ابری تانیمه ابری/ طی روز افزایش نسبی دما / گاهی افزایش ابر و وزش /احتمالرگبارورعدوبرق
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 55 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شرقی
چهارشنبه
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
21
26
نیمه ابری/ گاهی ابری و وزش باد شدید، کاهش نسبی دما، بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق و احتمال تگرگ
احتمال بارش: 80 %
رطوبت نسبی : 55 تا 95 درصد
سرعت باد : 3 تا 25 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۳/۱۸
20
25
نیمه ابری تا ابری و وزش باد شدید، کاهش دما، بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق و احتمال تگرگ
احتمال بارش: 80 %
رطوبت نسبی : 55 تا 95 درصد
سرعت باد : 3 تا 20 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
19
32
صاف تا قسمتی ابری/ طی روز افزایش نسبی دما / گاهی وزش باد شدید
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 34 تا 85 درصد
سرعت باد : 2 تا 12 متر بر ثانیه
جهت باد : شرق- جنوب غرب
چهارشنبه
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
19
25
ابری و مه‌آلود، کاهش دما، بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید ، احتمال تگرگ
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 70 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۳/۱۸
18
25
ابری و مه‌آلود، بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق و وزش باد ، به‌تدریج کاهش ناپایداری
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 70 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
17
28
کمی ابری تانیمه ابری/ طی روز افزایش نسبی دما / گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمالرگبارورعدوبرق
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 55 تا 97 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال شرق- جنوب
شنبه
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
17
31
کمی ابری تانیمه ابری/ طی روز افزایش نسبی دما / گاهی افزایش ابر و وزش ب
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 50 تا 97 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -جنوب