شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

پیش بینی جوی

پیش بینی پنج روزه شهرها
پیش بینی شش روزه استان
پیش بینی فصلی
پيش بينی پايداری
پيش بينی کوهستان
شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
8
23
صاف تا نیمه ابری/ گاهی افزایش ابر / اواخر وقت وزش باد جنوبی
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 55 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
8
24
صاف تا نیمه ابری/ گاهی افزایش ابر و وزش باد جنوبی/ صبح و شب مه آلود
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 45 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : جنوب غربی-شمال شرقی
دوشنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۳
9
24
کمی تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد جنوبی/ صبح و شب مه یا مه‌آلود
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 40 تا 98 درصد
سرعت باد : 3 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -جنوب غربی
سه شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
10
18
کمی تا نیمه ابری و مه‌آلود/ به تدریج افزایش ابر ، وزش باد، بارندگی و احتمال رعدوبرق
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 45 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 11 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال
شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
9
20
صاف تا نیمه ابری/ گاهی افزایش ابر / اواخر وقت وزش باد جنوبی
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 55 تا 100 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
9
22
صاف تا نیمه ابری/ گاهی افزایش ابر و وزش باد جنوبی/ صبح و شب مه آلود
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 45 تا 100 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : جنوب غربی-شمال شرقی
دوشنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۳
9
22
کمی تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد جنوبی/ صبح و شب مه یا مه‌آلود
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 40 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -جنوب غربی
سه شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
10
18
کمی تا نیمه ابری و مه‌آلود/ به تدریج افزایش ابر ، وزش باد، بارندگی و احتمال رعدوبرق
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 45 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 11 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال
شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
10
22
صاف تا نیمه ابری/ گاهی افزایش ابر / اواخر وقت وزش باد جنوبی
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 55 تا 100 درصد
سرعت باد : 2 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
11
22
صاف تا نیمه ابری/ گاهی افزایش ابر و وزش باد جنوبی/ صبح و شب مه آلود
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 45 تا 100 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : جنوب غربی-شمال شرقی
دوشنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۳
12
22
کمی تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد جنوبی/ صبح و شب مه یا مه‌آلود
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 40 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -جنوب غربی
سه شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
12
18
کمی تا نیمه ابری و مه‌آلود/ به تدریج افزایش ابر ، وزش باد، بارندگی و احتمال رعدوبرق
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 45 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 11 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال
شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
8
23
صاف تا نیمه ابری/ اواخر وقت وزش باد جنوبی
احتمال بارش: 5 %
رطوبت نسبی : 45 تا 85 درصد
سرعت باد : 2 تا 12 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
8
25
صاف تا نیمه ابری/ گاهی افزایش ابر و وزش باد جنوبی
احتمال بارش: 5 %
رطوبت نسبی : 30 تا 70 درصد
سرعت باد : 2 تا 12 متر بر ثانیه
جهت باد : جنوب غربی-شمال شرقی
دوشنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۳
8
25
کمی تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد جنوبی/ صبح و شب مه یا مه‌آلود
احتمال بارش: 5 %
رطوبت نسبی : 30 تا 70 درصد
سرعت باد : 3 تا 12 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -جنوب غربی
سه شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
8
18
صاف تا نیمه ابری / به تدریج افزایش ابر و وزش باد شدید
احتمال بارش: 30 %
رطوبت نسبی : 40 تا 85 درصد
سرعت باد : 3 تا 11 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال
شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
8
23
صاف تا نیمه ابری/ گاهی افزایش ابر / اواخر وقت وزش باد جنوبی
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 55 تا 100 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
8
24
صاف تا نیمه ابری/ گاهی افزایش ابر و وزش باد جنوبی/ صبح و شب مه آلود
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 40 تا 100 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : جنوب غربی-شمال شرقی
دوشنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۳
8
25
کمی تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد جنوبی/ صبح و شب مه یا مه‌آلود
احتمال بارش: 10 %
رطوبت نسبی : 40 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -جنوب غربی
سه شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
9
18
کمی تا نیمه ابری و مه‌آلود/ به تدریج افزایش ابر ، وزش باد، بارندگی و احتمال رعدوبرق
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 40 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 11 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال