*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

پیش بینی جوی

هشدار سطح زرد
توصيف سامانه جوی : وقوع بارش های همرفتی
تاریخ آغاز : جمعه 25 خرداد
تاریخ پایان : دوشنبه 28 خرداد
فایل هشدار :
پیش بینی پنج روزه شهرها
پیش بینی شش روزه استان
پیش بینی فصلی
پيش بينی پايداری
پيش بينی کوهستان
شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
22
31
صاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 42 تا 97 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شرقی
یک شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۷
22
33
صاف تا قسمتی ابری/ در صبح مه رقیق/ گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 42 تا 97 درصد
سرعت باد : 2 تا 5 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شرقی
دوشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
22
34
صاف تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق/ طی روز افزایش دما
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 42 تا 97 درصد
سرعت باد : 2 تا 5 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
سه شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
23
34
صاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 50 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 5 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
22
29
صاف تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/ رگبارورعدوق
احتمال بارش: 55 %
رطوبت نسبی : 45 تا 96 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شرقی
یک شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۷
22
30
صاف تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 45 تا 96 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شرقی
دوشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
23
31
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 45 %
رطوبت نسبی : 45 تا 96 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شرقی
سه شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
24
32
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 45 %
رطوبت نسبی : 45 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
23
30
صاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 50 تا 96 درصد
سرعت باد : 2 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال شرقی- شمال شرقی
یک شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۷
23
31
صاف تا قسمتی ابری/ در صبح مه رقیق/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 50 تا 96 درصد
سرعت باد : 2 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شرقی
دوشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
23
32
صاف تا نیمه‌ابری/ در صبح مه رقیق/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 45 %
رطوبت نسبی : 50 تا 97 درصد
سرعت باد : 2 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شرقی
سه شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
24
32
صاف تا نیمه‌ابری/ در صبح مه رقیق/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 50 تا 97 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
23
32
صاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر /وزش باد (گاهی شدید)/ احتمال رگبارورعد و برق
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 30 تا 80 درصد
سرعت باد : 5 تا 20 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شرقی
یک شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۷
23
35
صاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر، وزش باد (گاهی شدید)/ افزایش نسبی دما
احتمال بارش: 30 %
رطوبت نسبی : 30 تا 80 درصد
سرعت باد : 5 تا 20 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -جنوب
دوشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
24
35
صاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد (موقتی شدید)/ طی روز افزایش دما
احتمال بارش: 30 %
رطوبت نسبی : 32 تا 82 درصد
سرعت باد : 5 تا 20 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -جنوب
سه شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
24
34
صاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد (موقتی شدید)
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 40 تا 85 درصد
سرعت باد : 5 تا 20 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-جنوب غربی
شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
20
31
صاف تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/ رگبارورعدوق
احتمال بارش: 55 %
رطوبت نسبی : 42 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شرقی
یک شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۷
21
31
صاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 42 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شرقی
دوشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
22
32
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق/ طی روز افزایش دما
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 42 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شرقی
سه شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
22
33
صاف تا نیمه‌ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبارورعدوق
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 45 تا 95 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی