شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

پیش بینی جوی

هشدار سطح زرد
توصيف سامانه جوی : فعالیت سامانه‌ٔ بارشی و کاهش دما
تاریخ آغاز : جمعه (عصر) ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
تاریخ پایان : دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
فایل هشدار :
هشدار سطح زرد
توصيف سامانه جوی : فعالیت سامانۀ بارشی و کاهش دما
تاریخ آغاز : 1402/12/04
تاریخ پایان : 1402/12/7
فایل هشدار :
پیش بینی پنج روزه شهرها
پیش بینی شش روزه استان
پیش بینی فصلی
پيش بينی پايداری
پيش بينی کوهستان
جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
6
12
نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود، وزش باد (گاهی شدید)، عصر وشب بارندگی و احتمال رعدوبرق
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 75 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمالی
شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
6
8
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 10 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -شمالغربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
3
6
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)/ احتمال بارش برف
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 10 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال
دوشنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
2
4
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)/ احتمال بارش برف
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 10 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال شرقی- شمال غرب
سه شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
3
6
نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود/ گاهی وزش باد/ بارش پراکنده
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
6
10
نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود، وزش باد (گاهی شدید)، دربعضی ساعات بارندگی
احتمال بارش: 65 %
رطوبت نسبی : 70 تا 98 درصد
سرعت باد : 3 تا 8 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
7
9
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش نسبی دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 12 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
3
5
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)/ احتمال بارش برف
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 12 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمالی
دوشنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
2
4
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)/ احتمال بارش برف
احتمال بارش: 80 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 10 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال شرقی- شمال غرب
سه شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
3
5
نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود/ گاهی وزش باد/احتمال بارش پراکنده
احتمال بارش: 45 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
9
11
نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود، وزش باد (گاهی شدید)، عصر وشب بارندگی و احتمال رعدوبرق
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 75 تا 100 درصد
سرعت باد : 3 تا 9 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمالی
شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
8
10
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش نسبی دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 18 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
5
8
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 15 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غرب- شمال
دوشنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
3
5
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 13 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال شرقی- شمال غرب
سه شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
4
6
نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود/ گاهی وزش باد/ بارش پراکنده
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
7
13
نیمه ابری، کاهش دما، به‌تدریج افزایش ابر و وزش باد شدید و با احتمال بارندگی
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 65 تا 90 درصد
سرعت باد : 5 تا 12 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
4
9
نیمه ابری تا ‌ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ بعضی ساعات بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)
احتمال بارش: 80 %
رطوبت نسبی : 70 تا 95 درصد
سرعت باد : 5 تا 20 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال
یک شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
1
5
نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ وزش باد (گاهی شدید)/ بارش باران و برف
احتمال بارش: 80 %
رطوبت نسبی : 70 تا 95 درصد
سرعت باد : 5 تا 20 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال
دوشنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
2
4
نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ وزش باد (گاهی شدید)/ بارش باران و برف
احتمال بارش: 80 %
رطوبت نسبی : 70 تا 95 درصد
سرعت باد : 5 تا 20 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال شرقی- شمال غرب
سه شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
3
6
قسمتی ابری تا ابری و مه‌آلود/ گاهی وزش باد
احتمال بارش: 40 %
رطوبت نسبی : 70 تا 98 درصد
سرعت باد : 3 تا 10 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال شرقی
جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
7
12
قسمتی ابری تا ابری و مه‌آلود، کاهش دما، وزش باد (گاهی شدید)، بعضی ساعات بارندگی و احتمال رعدوبرق
احتمال بارش: 60 %
رطوبت نسبی : 70 تا 98 درصد
سرعت باد : 2 تا 7 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی-شمال شرقی
شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
6
8
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 10 متر بر ثانیه
جهت باد : شمالشرقی -جنوب غربی
یک شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
3
6
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)/ احتمال بارش برف
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 10 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال
دوشنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
2
4
‌ابری و مه‌آلود/ کاهش دما/ بارندگی و وزش باد (گاهی شدید)/ احتمال بارش برف
احتمال بارش: 90 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 5 تا 9 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غرب- شمال
سه شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
1
6
نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود/ گاهی وزش باد/ بارش پراکنده
احتمال بارش: 50 %
رطوبت نسبی : 80 تا 100 درصد
سرعت باد : 2 تا 6 متر بر ثانیه
جهت باد : شمال غربی- شمال شرقی