*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

فصلنامه تابستان 1402 گیلان

بارش استان گیلان در تابستان 1402 به مقدار 2/252 میلیمتر و به مقدار 9/38 میلیمتر بیشتر از نرمال (نرمال بارش تابستان، 3/213 میلیمتر)  بوده است. برای کل استان، دمای میانگین هوای تابستان برابر 3/22 درجه سلسیوس بوده، که نسبت به دوره بلند مدت (9/21)، 4/0 درجه سلسیوس افزایش داشته است. دمای حداکثر تابستان برای استان 8/26 درجه با افزایش 3/0 درجه نسبت به بلند مدت و دمای حداقل  7/17 درجه با افزایش 5/0 درجه نسبت به بلند مدت بوده است. برای استان دمای بیشینه مطلق و دمای کمینه مطلق در تابستان 1402 به ترتیب منجیل 0/40 (19 تیر 1402) و دیلمان 8/8  (5  تیر 1402) درجه سلسیوس بوده است. سرعت بیشینه باد استان در تابستان مربوط به ایستگاه¬های منجیل و دیلمان به میزان 35 متر برثانیه ثبت شده است. 
     برای دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور 1402، قسمت¬هایی محدود از استان دارای ترسالی(دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلند مدت) بوده است. قسمت هایی نیز خشکسالی نداشته (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت) و دارای شرایط نرمال بوده است. بیشتر مناطق جنوبی استان شامل خشکسالی(دریافت آبی، کمتر از میانگین بلند مدت)  تا درجه بسیارشدید هستند.
بررسي الگوي حاكم بر نقشه‌هاي هواشناسي فصل تابستان بيانگر آن است كه در الگوی سطح زمین، افزایش نفوذ  توده¬های هوای پرفشار موجب شد ناهنجاری متوسط فشار سطح زمین نسبت به میانگین بلندمدت منطقه،  طی سه ماه جولای- آگوست- سپتامبر 2023 حدود 2 میلی بار بیشتر از نرمال باشد. باتوجه به چالشِ کاهش ذخیره و آورد سدسفیدود طی امسال مشابه سال قبل، وقوع بارش های بهنگام تیر ماه استان گیلان تا حد قابل قبولی موجب تامین آب مورد نیاز برای شالیزارها و رفع بحران شرایط آبی استان در مقوله کشاورزی شد. در تراز 850 میلی بار نیز متوسط دما در ماه های جولای- آگوست- سپتامبر 2023 حدود 1  درجه کمتر از متوسط بلندمدت بوده است. این شرایط نشان دهنده تضعیف جریانات شمالی قوی در منطقه و کاهش تداوم حضور پرفشارها در منطقه طی فصل تابستان بوده است. بنظر می رسد در فواصل دوره ای، نفوذ جریانات خنک شمالی با کاهش دما در استان همراه بود. بررسی تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیلی در سطوح فوقانی جو نیز بیانگر آن است که در ماه های فصل تابستان غالبا ارتفاع ژئوپتانسیلی بیشتر از حالت معمول بوده است. متوسط سه ماهه ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500 هکتوپاسکال حدود 30 دکامتر نسبت به شرایط میانگین درازمدت، افزایش یافت این شرایط نشان دهنده غلبه پشته ارتفاعی و جریانات مداری در منطقه است.