*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

فصلنامه بهار 1402 گیلان

    بارش استان گیلان در بهار 1402 به مقدار 4/185 میلیمتر و به مقدار 5/15 میلیمتر بیشتر از نرمال (نرمال بارش بهار، 9/169 میلیمتر)  بوده است. برای کل استان، دمای میانگین هوای بهار برابر 5/17 درجه سلسیوس بوده، که نسبت به دوره بلند مدت (3/15)، 2/2 درجه سلسیوس افزایش داشته است. دمای حداکثر بهار برای استان 8/21 درجه با افزایش 9/1 درجه نسبت به بلند مدت و دمای حداقل 2/13 درجه با افزایش 5/2 درجه نسبت به بلند مدت بوده است. برای استان دمای بیشینه مطلق و دمای کمینه مطلق در بهار 1402 به ترتیب منجیل 4/38 (28 خرداد 1402) و دیلمان 9/1-  (12  فروردین 1402) درجه سلسیوس بوده است. سرعت بیشینه باد استان در بهار مربوط به ایستگاه جیرنده به میزان 38 متر برثانیه ثبت شده است.

برای دوره 6 ماهه منتهی به پایان خرداد 1402، فقط قسمت محدودی از استان دارای ترسالی(دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلند مدت) بوده است. قسمت هایی نیز خشکسالی نداشته (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت) و دارای شرایط نرمال بوده است. بیشتر مناطق استان شامل خشکسالی(دریافت آبی، کمتر از میانگین بلند مدت)  تا درجه بسیارشدید هستند.

    بررسي الگوي حاكم بر نقشه‌هاي هواشناسي فصل بهار بيانگر آن است كه در الگوی سطح زمین ، کاهش نفوذ  توده­های هوای پرفشار موجب شد  ناهنجاری متوسط فشار سطح زمین نسبت به میانگین بلندمدت منطقه،  طی سه ماه آوریل- می- ژوئن2022 حدود 2 میلی بار کمتر از نرمال باشد. در عین حال چند موج بارشی به فواصل چندین هفته به ویژه در اردیبهشت ماه  به منطقه نفوذ کرد که موجب بارش نسبتا مناسب در پهنه گیلان و به طور فراگیر شد. در تراز 850 میلی بار نیز متوسط دما در ماه های آوریل- می- ژوئن حدود 2  درجه بیشتر از متوسط بلندمدت بوده است. این شرایط نشان دهنده تضعیف جریانات شمالی قوی در منطقه و کاهش تداوم حضور پرفشارها در منطقه طی فصل بهار بوده است. البته در فواصل دوره ای کوتاه مدت، نفوذ جریانات خنک شمالی با کاهش دما در استان همراه بود.  بررسی تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیلی در سطوح فوقانی جو نیز بیانگر آن است که در ماه های فصل بهار غالبا ارتفاع ژئوپتانسیلی بیشتر از حالت معمول بوده است. متوسط سه ماهه ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500 هکتوپاسکال حدود 30 دکامتر نسبت به شرایط میانگین درازمدت، افزایش یافت این شرایط مبین غلبه با استقرار پشته ارتفاعی و جریانات مداری در منطقه است. در عین حال عبور تناوبی چندین موجب بارشی با تداوم چند روزه موجب شکل گیری ناپایداری و وقوع بارش در منطقه شد.