ارائه گزارشات اقلیم شناسی


ارایه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی


پیش بینی هواشناسی هوانوردی


پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی


پیش بینی هواشناسی کشاورزی


پیش بینی هواشناسی آبشناسی


پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گردو خاک


پیش بینی هواشناسی جاده ای


خدمات عامه هواشناسی


تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی


 

شاخص آلودگی هوا،۳۰۰ است یعنی چه؟

شاخص کیفیت هوا شاخصی است جهت پیش بینی روزانه کیفیت هوا. این شاخص به شما میگوید هوا پاک یا آلوده است و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی شما تا چه حد است. برای فهم ساده تر شدت آلودگی،کیفیت هوا را در شش گروه قرار می دهد.

مفـهوم شاخص کیفیت هوا (AQI)

عدد شاخض بین ۰ تا ۵۰ به معنای هوای پاک

عدد شاخض بین ۵۱ تا ۱۰۰ به معنای هوای متوسط

عدد شاخض بین۱۰۱ تا ۱۵۰ به معنای هوای ناسالم برای بیماران و کودکان و سالمندان

عدد شاخض بین ۱۵۱ تا ۲۰۰ به معنای هوای ناسالم

عدد شاخض بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ به معنای هوای بسیار ناسالم

عدد شاخض بین ۳۰۰ به بالا به معنای هوای خطرناک

لطفا نحوه تشکیل ابر را توضیح دهید؟

ابر از بخار شدن آب دریاها و دریاچه ها و رودها و همچنین رطوبت خاک و گیاهان پدید می آید. این آب ها پیوسته به صورت بخار در می آیند و با هوا مخلوط می شوند. به همین سبب، به طور عادی، همیشه در هوا مقداری بخار آب وجود دارد. هوای گرم بیش از هوای سرد بخار آب در خود نگه می دارد .

برای اینکه بخار آب به صورت ابر در آید، دمای هوا باید آن قدر کاهش یابد که بخار آب موجود در آن به مایع (آب)، یا جامد (یخ) تبدیل شود. از این گذشته، ذرّه های بسیار ریزی مانند گَرد و غُبار، دود، خاکسترِ آتشفشانی، بلورهای ریز نمک و گَرده ی گیاهان باید در هوا پراکنده باشند تا بخار آب دور آن ها جمع شود و تشکیل ابر بدهد .

هوای سطح زمین، بر اثر تابش خورشید گرم و سبک می شود و به طرف بالای جَوّ زمین می رود .

تا حدود ۱۵ کیلومتر بالاتر از سطح زمین هر چه از سطح زمین بالاتر برویم دما پایین تر می آید و هوا سردتر می شود. میزان کاهش دما تقریباً ۶ درجه ی سلسیوس در هر کیلومتر است.بنابراین اگر دما در سطح زمین ۱۵ درجه ی سلسیوس باشد، در ارتفاع ۵/۲ کیلومتری بالای زمین تقریباً به صفر درجه ی سلسیوس می رسد .

هنگامی که هوای گرم از سطح زمین به طرف بالا حرکت می کند، کم کم سردتر می شود. در نتیجه مقداری از بخار آب آن به دور ذرّه های کوچکی که در هوا پراکنده اند جمع می شود و میلیون ها ذرّه ی کوچکِ آب پدید می آورد که در هوا شناور می شوند و به صورت توده های بزرگ یا کوچک ابر در می آیند .