شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

ارتباط با ما

ارتباط با ما

اداره کل هواشناسی استان گیلان

آدرس: رشت – بلوار معلم – خیابان هواشناسی – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

کد پستی: ۵۵۵۹۵ – ۴۱۵۳۷

شماره ها:

دفتر مدیرکل: ۳۳۲۴۰۶۸۳- ۰۱۳

دفتر حراست: ۳۳۲۴۰۶۸۲- ۰۱۳ داخلی ۱۱۳

روابط عمومی: ۳۳۲۴۰۶۸۲- ۰۱۳ داخلی ۱۴۲

معاونت توسعه و پیشبینی: ۳۳۲۳۳۷۹۲- ۰۱۳

معاونت مهندسی تجهیزات: ۳۳۲۵۱۷۸۹- ۰۱۳

بازرس اداره کل هواشناسی استان گیلان: ۳۳۲۲۱۲۸۶- ۰۱۳

اداره توسعه مدیریت: ۳۳۲۶۱۱۴۱- ۰۱۳

شبکه پایش: ۳۳۲۲۱۲۸۶- ۰۱۳

اداره فن آوری اطلاعات: ۳۳۲۲۱۲۹۱- ۰۱۳

اداره تحقیقات: ۳۳۲۲۱۲۷۳- ۰۱۳

اداره پیش بینی: ۳۳۲۲۱۲۵۰- ۰۱۳

ایمیل: info@gilmet.ir