*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

بولتن ماهانه اردیبهشت 1403

استان گیلان در ماه اردیبهشت وضعیت بارش بیشتر از نرمال را تجربه کرده‌‌است. در مجموع، میانگین بارش نسبت به بلندمدت 77 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بیشینه افزایش بارش در شهرستان انزلی 205 درصد بوده‌‌است. در مجموع در پهنه استان گیلان در اردیبهشت ماه، 110/8 میلی‌متر باران باریده ‌است. بیشترین بارش دریافتی مربوط به شهرستان‌های انزلی وشفت‌، به ترتیب برابر با 158/9 و 158/2 میلی‌متر است و کمترین بارش دریافتی مربوط به شهرستان‌ رودبار برابر با 61/5 میلی‌متر است. درصد تامین بارش سال آبی تا پایان اردیبهشت نشان از وضعیت نامطلوب قریب به اکثر شهرستان‌های گیلان دارد. نگاهی به شرایط و الگوی مکانی بارش در استان گیلان دو پهنه مشخص پربارش و کم‌بارش در استان را دربرمی‌گیرد. منطقه اول، کانون پُربارش‌تر استان است که به شکل 3 پهنه مجزا در استان مشاهده می‌شود. پهنه اول، منطبق بر مناطق جلگه‌ای و کوهستانی آستارا تا شهرستان شفت است. پهنه دوم مناطق کوهپایه‌ای شرق گیلان را دربرمی‌گیرد. پهنه سوم بخش‌های از ارتفاعات رودبار و سیاهکل را شامل می‌شود. دو لکه مشخص پربارش در آستارا و شفت و انزلی دیده می‌شود. کم‌بارشی استان دارای یک پهنه مشخص و جدا در منتهی‌الیه دشت جنوبی استان واقع شده است. استان گیلان در ماه اردیبهشت از دیدگاه شرایط دمایی، شرایط گرمی را تجربه کرد. میانگین دمای استان گیلان در ماه اردیبهشت در کل پهنه آن برابر با 3/16 درجه سلسیوس است که نسبت به میانگین بلندمدت افزایش 1/6 درجه‌ سلسیوسی افزایش را نشان می‌دهد. میانگین دمای حداقل استان برابر با 11/3 درجه سلسیوس بوده ‌است که 1/1 درجه سلسیوس گرم‌تر از بلند‌مدت می‌باشد. میانگین دمای حداکثر این ماه نیز برابر با 21/2  درجه سلسیوس بوده که 1/2  درجه سلسیوس بیشتر از بلندمدت استان بوده‌‌است. شهرستان‌ صومعه‌سرا، گرم‌ترین شهرستان‌ استان گیلان با میانگین دمای 19/4 درجه سلسیوس و خنک‌ترین آن شهرستان رودسر با میانگین دمای 14/1  درجه سلسیوس بوده ‌است. شرایط و آرایش مکانی میانگین دمای اردیبهشت ماه استان گیلان نشان از تبعیت شرایط کاهشی دما نسبت به توپوگرافی و پنج الگو و پهنه دمایی دارد. گرم‌ترین پهنه دمایی دره سفیدرود و دشت جنوب گیلان با بازه دمایی 20 الی 25 درجه سلسیوس دربرمی‌گیرد. وضعیت خشکسالی استان گیلان در نقشه پهنه‌بندی خشکسالی استان به نمایش درآمده ‌است. شرایط کاهشی بارش و همچنین توزیع نامتوازن آن منجر به ایجاد الگوی متفاوت خشکسالی در استان شده ‌است. در مجموع می‌توان اذعان داشت بیشتر مساحت استان دارای شرایط خشکسالی است‌.‌ شرایط خشکسالی استان شامل انواع خشکسالی، ضعیف، متوسط و شدید است.

 

 دانلود

فرمت : pdf