*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

ماهنامه اسفند 1402 گیلان

استان گیلان در ماه اسفند وضعیت بارش کمتر از نرمال  را تجربه کرده‌‌است. هرچند میزان بارش در برخی از ایستگاه‌ها (آستانه‌اشرفیه، املش، انزلی، خمام، رشت، شفت، فومن و صومعه‌سرا) بیشتر از نرمال بوده‌است. در مجموع، میانگین بارش نسبت به بلندمدت 8/7 درصد کاهش را نشان می‌دهد. بیشینه کاهش و افزایش بارش به ترتیب در شهرستان‌های‌ تالش با میزان 3/57- و خمام 7/95 درصد بوده ‌است. در مجموع در پهنه استان گیلان در اسفند ماه، 1/62 میلی‌متر باران باریده ‌است. بیشترین بارش دریافتی مربوط به شهرستان خمام برابر با 6/160 میلی‌متر و کمترین بارش دریافتی مربوط به شهرستان‌ تالش برابر با 5/28 میلی‌متر است. درصد تامین بارش سال آبی تا پایان اسفند نشان از وضعیت نامطلوب قریب به اکثر شهرستان‌های گیلان دارد. بنابراین از دیدگاه بارشی، در مجموع از ابتدای سال زراعی تا ماه اسفند، در تمام شهرستان‌ها بارش اتفاق افتاده کمتر از نرمال بوده است. نگاهی به شرایط و الگوی مکانی بارش در استان گیلان دو پهنه مشخص پربارش و کم‌بارش در استان را دربرمی‌گیرد. منطقه اول، کانون پُربارش‌تر استان است که منطبق بر مناطق جلگه‌ مرکزی گیلان و جلگه و کوهپایه‌های شفت است. پهنه کم‌بارشی استان دارای دو لکه مشخص و جدا است یکی در مناطق کوهستانی غرب شامل ارتفاعات تالش در شهرستان‌های آستارا و تالش است و دیگری و در مناطق کوهستانی شرق شامل شهرستان‌های رودبار و سیاهکل، املش و رودسر می‌باشد. استان گیلان در ماه اسفند از دیدگاه شرایط دمایی، شرایط نرمالی را تجربه کرد. میانگین دمای استان گیلان در ماه اسفند در کل پهنه آن برابر با 6 درجه سلسیوس است که نسبت به میانگین بلندمدت کاهش 1/0 درجه‌ سلسیوسی را نشان می‌دهد. میانگین دمای حداقل استان برابر با 2/2 درجه سلسیوس بوده ‌است که 2/0 درجه سلسیوس گرم‌تر از بلند‌مدت می‌باشد. میانگین دمای حداکثر این ماه نیز برابر با 9/9 درجه سلسیوس بوده که 3/0‌ درجه سلسیوس کمتر از بلندمدت استان بوده‌‌است. شهرستان‌ خمام، گرم‌ترین شهرستان‌ استان گیلان با میانگین دمای 9 درجه سلسیوس و خنک‌ترین آن شهرستان تالش با میانگین دمای 7/3 درجه سلسیوس بوده ‌است.  شرایط و آرایش مکانی میانگین دمای اسفند ماه استان گیلان نشان از تبعیت شرایط کاهشی دما نسبت به توپوگرافی و پنج الگو و پهنه دمایی دارد. گرم‌ترین پهنه دمایی دشت جنوب گیلان با بازه دمایی 10 الی 15 درجه سلسیوس دربرمی‌گیرد.  وضعیت خشکسالی استان گیلان در نقشه پهنه‌بندی خشکسالی استان به نمایش درآمده ‌است. شرایط کاهشی بارش و همچنین توزیع نامتوازن آن منجر به ایجاد الگوی متفاوت خشکسالی و ترسالی در استان شده ‌است. در مجموع می‌توان اذعان داشت بخش بزرگی از مساحت استان دارای شرایط نرمال و ترسالی است‌.‌ مناطق جلگه‌ای و کوهستانی شرق استان درگیر شرایط خشکسالی است. شرایط خشکسالی استان شامل انواع خشکسالی، ضعیف، متوسط و شدید است. علاوه براین شرایط خشکی، دو کانون ترسالی شدید و بسیار شدید نیز در استان گیلان مشاهده می‌شود. یکی در مناطق کوهپایه ای املش و لنگرود و سواحل شهرستان تالش است.