*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

فصلنامه پاییز 1402 گیلان

بارش استان گیلان در پاییز 1402 به مقدار 5/205 میلیمتر و به مقدار 8/147 میلیمتر کمتر از نرمال (نرمال بارش پاییز، 3/353 میلیمتر)  بوده است. برای کل استان، دمای میانگین هوای پاییز برابر 1/15 درجه سلسیوس بوده، که نسبت به دوره بلند مدت (5/11)، 6/3 درجه سلسیوس افزایش داشته است. دمای حداکثر پاییز برای استان 9/19 درجه سلسیوس با افزایش 5/4 درجه سلسیوس نسبت به بلند مدت و دمای حداقل 3/10 درجه سلسیوس با افزایش 8/2 درجه سلسیوس نسبت به بلند مدت بوده است. برای استان دمای بیشینه مطلق و دمای کمینه مطلق در پاییز 1402 به ترتیب رودبار 7/36 (17 مهر 1402) و دیلمان 2/3- (29  آذر 1402) درجه سلسیوس بوده است. سرعت بیشینه باد استان در پاییز مربوط به ایستگاه­های آستارا به میزان 32 متر برثانیه ثبت شده است.

     برای دوره 6 ماهه منتهی به پایان آذر 1402، قسمت­ محدود از شرق استان دارای ترسالی(دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلند مدت) بوده است. قسمت هایی نیز خشکسالی نداشته (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت) و دارای شرایط نرمال بوده است. بیشتر مناطق جنوبی استان شامل خشکسالی(دریافت آبی، کمتر از میانگین بلند مدت)  تا درجه شدید هستند.

بررسي الگوي حاكم بر نقشه‌هاي هواشناسي فصل پاییز بيانگر آن است كه در سطح زمین ، فراوانی نفوذ توده هوای کم فشار بیش از شرایط بلندمدت در منطقه بوده است و متوسط فشار سطح زمین نسبت به حالت معمول در نیمه شمالی کشور از جمله استان گیلان کمتر بوده و بطور متوسط طی سه ماه اکتبر-نوامبر-دسامبر ، 2023 میانگین فشار حدود 4 میلی بار کمتر از نرمال باشد. در تراز 850 میلی بار نیز متوسط دما در ماه های اکتبر-نوامبر-دسامبر حدود 2  تا 4 درجه بیشتر از متوسط بلندمدت بوده است. این شرایط نشان دهنده گسترش تناوبی توده هوای گرم از سمت عرض های جنوبی و تضعیف جریانات شمالی در منطقه است. هرچند در برخی روزها نفوذ جریانات شمالی موجب تعدیل دمایی شده است. بررسی تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیلی در سطوح فوقانی جو نیز بیانگر آن است که در ماه های فصل پاییز غالبا ارتفاع ژئوپتانسیلی بیشتر از حالت معمول بوده است. متوسط سه ماهه ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500 هکتوپاسکال حدود 60 متر نسبت به شرایط میانگین درازمدت، افزایش یافت این شرایط مبین استقرار پشنه ارتفاعی و هوای گرم دراکثر روزهای پاییز در منطقه است. در عین حال عبور تناوبی چندین موج بارشی با تداوم چند روزه موجب شکل گیری ناپایداری و وقوع بارش در منطقه شد.