اطلاعات تکمیلی از پوشش برف

  اطلاعات تکمیلی حاکی از مشابهت گستردگی پوشش برف بهمن ۱۳۹۸ با برف سال ۱۳۸۶ دارد.     نتایج مطالعات کارشناسان هواشناسی گیلان از زوایای مختلف حاکی از آن است که بارش برف ۲۰ لغایت ۲۲بهمن ۱۳۹۸ در مقایسه با برفهای استان گیلان در ۱۵ سال اخیر بیشترین مشابهت را با برف دی ماه سال ۱۳۸۶ دارد .     […]

بیشتر