بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۹۸

    چکیده: طی دی ماه ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همه ایستگاه‎ها روندی مثبت را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی دی ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان متوازن بوده است. بیشترین میزان افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی منجیل تا ۷۳ درصد و کمترین آن با رقم ۸/۷ درصد […]

بیشتر