هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی آزادکوه
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/05/01 پنج شنبه 1399/05/02 جمعه 1399/05/03
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 2030 3035 2530 3545 4045 3040 4055 4050 2530
دمای قله (سلسيوس): 68 810 67 68 89 68 68 88 68
سوز باد (سلسيوس): 24 46 23 13 34 13 13 36 24
احتمال وقوع پديده (%): 5 70 5 5 70 5 5 60 10
نوع بارش: - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ - - - - - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]