هواشناسی گيلان

وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی کشور
اداره کل هواشناسی استان گيلان

دما و بارندگی روز گذشته

کمينه و بيشينه دمای هوا برحسب درجه سلسيوس و
ميزان بارش برحسب ميليمتر در روز گذشته

ايستگاهدمای کمينه
گزارش: ساعت 07:30
1400/05/01
دمای بيشينه ▲
گزارش: ساعت 19:30
1400/05/01
املش24/536/2
ازبرم سیاهکل24/735/8
لاهيجان2335/6
رضوانشهر24/435/3
آستانه اشرفيه24/434/9
صومعه‌سرا25/634/9
رشت کشاورزی24/234/6
فومن25/534/6
منجيل26/434/6
بندرانزلی26/434/2
بندرآستارا23/734/2
رودبار26/934
تالش2433/9
رودسر24/333/9
بندرکياشهر24/633/6
رشت فرودگاه24/833/4
ماسوله18/527/5
جيرنده19/325/3
ديلمان18/124/2
اسب وونی17/823/5
ايستگاه بارندگی (ميليمتر)
گزارش: ساعت 10:30 صبح 1400/05/01
ماسوله 0/9
لشگان 0/2
شوئيل 0/1
رشت فرودگاه 0
رشت کشاورزی 0
اسب وونی 0
آستانه اشرفيه 0
بندرانزلی 0
بندرآستارا 0
بندرکياشهر 0
پره سر 0
تالش 0
جيرنده 0
رضوانشهر 0
رودبار 0
رودسر 0
صومعه سرا 0
فومن 0
لاهيجان 0
لوشان 0
منجيل 0

اداره کل هواشناسی استان گيلان: رشت، بلوار معلم، خيابان هواشناسی
تلفن:   33240643 و 33240644
دورنويس:   33240684
www.gilmet.ir        @gilmet