هواشناسی گيلان

وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی کشور
اداره کل هواشناسی استان گيلان

دما و بارندگی روز گذشته

کمينه و بيشينه دمای هوا برحسب درجه سلسيوس و
ميزان بارش برحسب ميليمتر در روز گذشته

ايستگاهدمای کمينه
گزارش: ساعت 07:30
1400/02/25
دمای بيشينه ▲
گزارش: ساعت 19:30
1400/02/25
فومن15/430/3
رودبار1730/2
ازبرم سیاهکل30/2
صومعه‌سرا16/530/2
منجيل16/429/6
رشت کشاورزی18/129
آستانه اشرفيه15/128/6
رشت فرودگاه17/627/2
لاهيجان1427/2
املش15/525/9
تالش15/125/6
بندرکياشهر17/225
بندرانزلی16/924
ماسوله11/523/6
بندرآستارا14/623
رضوانشهر14/922/3
رودسر15/221/9
جيرنده11/920
ديلمان7/719/8
اسب وونی12/218/1
ايستگاه بارندگی (ميليمتر)
گزارش: ساعت 10:30 صبح 1400/02/26
بندرکياشهر 0/2
آستانه اشرفيه 0/1
صومعه سرا 0/1
رشت فرودگاه 0
رشت کشاورزی 0
ازبرم سياهکل 0
اسب وونی 0
املش 0
بندرانزلی 0
بندرآستارا 0
پره سر 0
تالش 0
جيرنده 0
ديلمان 0
رضوانشهر 0
رودبار 0
رودسر 0
شوئيل 0
فومن 0
لاهيجان 0
لشگان 0
لوشان 0
ماسوله 0
منجيل 0

اداره کل هواشناسی استان گيلان: رشت، بلوار معلم، خيابان هواشناسی
تلفن:   33240643 و 33240644
دورنويس:   33240684
www.gilmet.ir        @gilmet