شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

فصلنامه زمستان 1401 گیلان

    بارش استان گیلان در زمستان 1401 به مقدار 9/176 میلیمتر و به مقدار 7/49 میلیمتر کمتر از نرمال (نرمال بارش زمستان، 6/226 میلیمتر)  بوده است. برای کل استان، دمای میانگین هوای زمستان برابر 6/6 درجه سلسیوس بوده، که نسبت به دوره بلند مدت (9/5)، 7/0 درجه سلسیوس افزایش داشته است. دمای حداکثر زمستان برای استان 9/10 درجه با افزایش 9/0 درجه نسبت به بلند مدت و دمای حداقل برای استان 3/2 درجه با افزایش 5/0 درجه نسبت به بلند مدت بوده است. برای استان دمای بیشینه مطلق و دمای کمینه مطلق در زمستان 1401 به ترتیب فرودگاه رشت و لاهیجان 2/34 (15 اسفند 1401) و دیلمان 2/14-  (22  بهمن 1401) درجه سلسیوس بوده است. سرعت بیشینه باد استان در زمستان مربوط به ایستگاه­های آستارا، منجیل و جیرنده به میزان 35 متر برثانیه ثبت شده است.

    برای دوره 6 ماهه منتهی به پایان اسفند 1401، استان دارای ترسالی(دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلند مدت) نبوده است. قسمت های بسیار محدودی از استان خشکسالی نداشته (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت) و دارای شرایط نرمال بوده است. بیشتر مناطق استان شامل خشکسالی(دریافت آبی، کمتر از میانگین بلند مدت)  تا درجه بسیارشدید هستند.

    بررسي الگوي حاكم بر نقشه‌هاي هواشناسي فصل زمستان بيانگر آن است كه در الگوی سطح زمین ، به تناوب نفوذ پرفشارهای نه چندان قوی موجب شد  ناهنجاری متوسط فشار سطح زمین نسبت به میانگین بلندمدت منطقه،  طی سه ماه ژانویه- فوریه- مارس 2023 حدود 4 میلی بار بیشتر از نرمال باشد. در تراز 850 میلی بار نیز متوسط دما در ماه های ژانویه- فوریه- مارس حدود 2  درجه بیشتر از متوسط بلندمدت بوده است. این شرایط نشان دهنده تضعیف جریانات شمالی قوی در منطقه است. بررسی تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیلی در سطوح فوقانی جو نیز بیانگر آن است که در ماه های فصل زمستان غالبا ارتفاع ژئوپتانسیلی بیشتر از حالت معمول بوده است. متوسط سه ماهه ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500 هکتوپاسکال حدود 50 دکامتر نسبت به شرایط میانگین درازمدت، افزایش یافت این شرایط مبین استقرار پشته ارتفاعی و جریانات مداری  در منطقه است. در عین حال عبور تناوبی چندین موجب بارشی با تداوم چند روزه موجب شکل گیری ناپایداری و وقوع بارش در منطقه شد.