فصلنامه بهار ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان

    چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به مقدار ۸۲۱/۳ میلیمتر بیشتر از نرمال بوده است. برای فصل بهار ۱۳۹۹ دما حدود ۰/۱ درجه بیشتر از نرمال، رطوبت نسبی کمی بیشتر از نرمال و ساعت آفتابی ۲۵ ساعت بیشتر از نرمال بوده است. در دوره سه ماهه بهار ۱۳۹۹ نواحی نسبتاً […]

بیشتر

فصلنامه زمستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

    چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ‎٩۷‏ تا پایان اسفند ۹۸ به مقدار ۶۱۲/۵ میلیمتر ببشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا بایان اسفند. ۵۸۱/۱ میلیمتر) بوده است(پهنه‌بندی مر کز ملی خشکسالی هواشناسی). برای فصل زمستان ۱۳۹۸ دما حدود ۱/۱ درجه بیشتر از نرمال (نرمال زمستان. ۷/۵ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال زمستان […]

بیشتر

فصلنامه پاییز ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

  چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ‎٩۷‏ تا پایان آذر ۹۸ به مقدار ۳۵۵/۲ میلیمتر در حد نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان آذر، ۳۶۲/۸ میلیمتر) بوده است (پهنه‌بندی مرکز ملی خشکسالی هواشناسی). برای فصل پاییز ۱۳۹۸ دما حدود ۰/۳ درجه بیشتر از نرمال (نرمال پاییز ۱۳/۹ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال پاییز ۷۷ […]

بیشتر

فصلنامه تابستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

  چکیده: بارش سال زراعی از مهر ۹۷ تا پایان شهریور ۹۸ به مقدار ۱۰۷۸/۷ میلیمتر، ۱۲ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان تابستان، ۹۶۴/۳ میلیمتر) بوده است. برای فصل تابستان ۱۳۹۸، دما حدود ۰/۳ درجه کمتر از نرمال (نرمال تابستان، ۲۴/۲ درجه)، رطوبت نسبی درحد نرمال (نرمال تابستان ۷۳ درصد) و ساعت آفتابی ۱۸ ساعت کمتر […]

بیشتر

فصلنامه بهار ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

چکیده: بارش سال زراعی از مهر ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۳۹۸ به مقدار ۸۷۵/۸ میلیمتر، ۱۷ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان بهار، ۷۴۸/۵ میلیمتر) بوده است. برای فصل بهار ۱۳۹۸، دما حدود نیم درجه بیشتر از نرمال (نرمال بهار، ۱۷/۰ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال بهار، ۷۴ درصد) و ساعت آفتابی ۷۳ ساعت بیشتر […]

بیشتر

فصلنامه زمستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده:در استان گیلان برای فصل زمستان ۱۳۹۷، بارش سال زراعی جاری از مهر ۹۷ تا پایان اسفند ۹۷ به مقدار ۱۵٫۶ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان زمستان، ۵۸۰٫۹ میلیمتر) بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال (نرمال زمستان ۷٫۲ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال زمستان، ۷۶ درصد) و ساعت آفتابی ۷۲ ساعت […]

بیشتر

فصلنامه پاییز ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل پاییز ۱۳۹۷، بارش سال زراعی از مهر۹۷ تا پایان آذر۹۷ به مقدار ۱۰٫۳ درصد بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۳۶۳ میلیمتر) بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۱۳٫۶ درجه)، رطوبت نسبی کمی بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۷۸ درصد) و ساعت آفتابی کمی کمتر از نرمال (نرمال پاییز، ۳۷۴ […]

بیشتر

فصلنامه تابستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل تابستان ۱۳۹۷، بارش سال زراعی از مهر۹۶ تا پایان شهریور۹۷ به مقدار ۲۶٫۴ درصد کمتر از نرمال بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال و رطوبت نسبی و ساعت آفتابی در حد نرمال بوده است. در دوره سه ماهه تابستان ۱۳۹۷ با روش SPEI همه مناطق استان دارای درجات مختلف خشکسالی بوده […]

بیشتر

فصلنامه بهار ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل بهار ۱۳۹۷، بارش ۱۸٫۸ درصد کمتر از نرمال بوده و بیشترین دریافت بارش در نواحی غرب و کوهستانی بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از بلند مدت و رطوبت نسبی و ساعت آفتابی کمی کمتر از نرمال بوده است. در دورۀ یکساله تا انتهای بهار ۱۳۹۷ با روش SPEI همه مناطق استان دارای […]

بیشتر