پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: فروردین ۱۳۹۹

    چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور بارش اردیبهشت ماه غالباً در محدوده نرمال و بارش خرداد ماه گیلان نیز نرمال یا کمی بالاتر از میانگین بلندمدت برآورد شده است. شایان ذکر است براساس همین خروجی‌ها دمای اردیبهشت و همچنین دمای خرداد ماه نیز بالاتر از میانگین بلندمدت پیش بینی شده است. [دریافت […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۹

  تغییرات ارتفاع موج روزانه بندرانزلی در اسفند ماه ۱۳۹۹   چکیده:  در اسفند ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در تمام ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای کاهشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی اسفند ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در برخی از ایستگاه‌های استان کمتر و در برخی بیشتر از نرمال است‌. کاهش بارش در ایستگاه‌های کوهستانی و تالش به وقوع […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اسفند ۱۳۹۹

    چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش گیلان در اسفند ماه ۱۳۹۹ و فروردین ماه ۱۴۰۰ را ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر بیشتر از میانگین ماهانه بلندمدت و بارش اردیبهشت ماه استان را نرمال تا ۴۰ میلیمتر بیش از نرمال برآورد کرده‌اند. شایان ذکر است براساس همین خروجی‌ها دمای اسفند ماه گیلان در […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۹

  مقایسه تعداد روز بارشی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ با تعداد روز بارشی بهمن ماه در بلندمدت   چکیده: در بهمن ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت. بیشترین مقدار افزایش آن به میزان ۵ درجه سلسیوس در ایستگاه کوهستانی ماسوله ثبت شده است. توزیع مقادیر بارش طی بهمن ماه ۱۳۹۹ در […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۹

  مقایسه تابش بلندمدت دی ماه با تابش دی ماه سال جاری   چکیده: : در دی ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان بجز ایستگاه‌های رشت، رویه‌ای افزایشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی دی ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در مجموع در تمامی ایستگاه‌های استان به جز کشاورزی، فرودگاه و کیاشهر کمتر از نرمال است‌. […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: بهمن ۱۳۹۹

  پیشبینی دمای اسفند ۱۳۹۹   چکیده: بر اساس خروجی اغلب مدل های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش بهمن ماه گیلان ۴۰ میلی‌متر کمتر از میانگین(بارش نرمال بهمن ۸/۱۰۷ میلی‌متر)، بارش اسفند ماه برای شرق استان نرمال، مناطق مرکزی تا ۱۰-۵ میلی‌متر و مناطق غربی تا ۲۰-۱۰ میلی‌متر بیشتر از نرمال و بارش فروردین ماه سال آینده […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: دی ۱۳۹۹

    چکیده: بارش دی ماه استان گیلان در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق غربی بیشتر از نرمال، بارش بهمن ماه در غالب نواحی مرکزی و غربی در محدوده نرمال و در نواحی شرقی کمتر از نرمال و بارش اسفند ماه گیلان بیشتر از نرمال برآورد شده است. دمای دی ماه گیلان در محدوده نرمال، دمای بهمن ماه بیش […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۹

    چکیده: در آذر ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای یکسان و کاهشی داشت. میانگین درصد افزایش بارش در استان ۵۸ درصد بوده است. بیشترین افزایش در ایستگاه هواشناسی کیاشهر تا ۱۲۶ درصد و تنها ایستگاه دارای کاهش بارش، ایستگاه هواشناسی تالش به مقدار ۸ درصد بوده است. در آذر ماه ۱۳۹۹ تأثیر […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۹

    چکیده: در آبان ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی آبان ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در مجموع در تمامی ایستگاه‌ها کمتر از نرمال است‌. میانگین درصد کاهش بارش در استان ۳۵ درصد بوده است. بیشترین و کمترین درصد کاهش بارش به ترتیب در ایستگاه‌های […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آذر ۱۳۹۹

    چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش آذر ماه در نیمه شرقی استان در محدوده نرمال و در نیمه غربی ۵ تا ۴۰ درصد بیشتر از نرمال و بارش دی و بهمن غالباً ۲۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از نرمال پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است دمای آذر ماه گیلان غالباً نرمال […]

بیشتر
1 2 3 6