چهارشنبه، ۳۱ شهریور ، ۱۴۰۰   

توصيه‌های کشاورزی

اين توصيه‌ها برای سه روز ارائه می‌شوند. از تاریخ به روز رسانی الی 2 روز بعد از آن.

تاريخ به روز رسانی: 1400/06/07

توصيه‌های برداشت

توصيه‌های زايشی تا رسيدن دانه

توصيه‌های محلول پاشی سم و کود

توصيه‌های وجين