شنبه، ۹ اسفند ، ۱۳۹۹   


هشدار سطح زرد
توصيف سامانه جوی: یخبندان
زمان آغاز: جمعه 99/12/08
زمان پايان: یکشنبه99/12/10

پیش بینی وضعيت جوی شهر منجيل (صفحه پیش بينی شهرها):

 

روز پیش بینی بیشینه دما کمینه دما احتمال بارش بیشینه رطوبت کمینه رطوبت سرعت باد سمت باد
 
 
 
 
 
 
مرورگر شما از نمایش نمودار ناتوان است