شنبه، ۱۸ اردیبهشت ، ۱۴۰۰   

هشدار سطح زرد
توصيف سامانه جوی: فعالیت تناوبی سامانه بارشی
زمان آغاز: دوشنبه 1400/02/20
زمان پايان: پنجشنبه 1400/02/23

پیش بینی وضعيت جوی شهر لاهیجان (صفحه پیش بينی شهرها):

 

روز پیش بینی بیشینه دما کمینه دما احتمال بارش بیشینه رطوبت کمینه رطوبت سرعت باد سمت باد
 
 
 
 
 
 

گراف دمایی شهر لاهيجان (کمينه دما ساعت 7:30 و بيشينه دما ساعت 19:30 هر روز اندازه‌گيری می‌شود):

مرورگر شما از نمایش نمودار ناتوان است