جمعه، ۸ اسفند ، ۱۳۹۹   

هشدار سطح نارنجی
توصيف سامانه جوی: بارش برف و وزش باد وکاهش دما
زمان آغاز: چهارشنبه 1399/12/06
زمان پايان: جمعه 1399/12/08

هشدار سطح زرد
توصيف سامانه جوی: یخبندان
زمان آغاز: جمعه 99/12/08
زمان پايان: یکشنبه99/12/10

پیش بینی وضعيت جوی شهر ديلمان (صفحه پیش بينی شهرها):

 

روز پیش بینی بیشینه دما کمینه دما احتمال بارش بیشینه رطوبت کمینه رطوبت سرعت باد سمت باد