یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ، ۱۴۰۰   

هشدار سطح زرد
توصيف سامانه جوی: فعالیت تناوبی سامانه بارشی
زمان آغاز: دوشنبه 1400/02/20
زمان پايان: پنجشنبه 1400/02/23

پیش بینی وضعيت جوی شهر ديلمان (صفحه پیش بينی شهرها):

 

روز پیش بینی بیشینه دما کمینه دما احتمال بارش بیشینه رطوبت کمینه رطوبت سرعت باد سمت باد