سه شنبه، ۵ مرداد ، ۱۴۰۰   

هشدار سطح نارنجی
توصيف سامانه جوی: فعالیت سامانه بارشی و وزش باد و رعدوبرق(گاهی شدید/موقتی خیلی شدید)
زمان آغاز: چهارشنبه 1400/05/06
زمان پايان: پنجشنبه 1400/05/07

پیش بینی وضعيت جوی شهر ديلمان (صفحه پیش بينی شهرها):

 

روز پیش بینی بیشینه دما کمینه دما احتمال بارش بیشینه رطوبت کمینه رطوبت سرعت باد سمت باد