شنبه، ۹ اسفند ، ۱۳۹۹   

به منظور مشاهده پیش بینی، روی منطقه مورد نظر کلیک نمایید:

پيش بينی دريايی
آخرين اطلاعات بويه کياشهر:
1399/9/11 ساعت: 12:25
ارتفاع موج: 0.37 متر
سرعت باد لحظه ای: 2.80 متر بر ثانيه
دمای آب: 14.57 درجه سلسيوس
مشاهده اطلاعات کامل بويه کياشهر

پيش بينی دريايی منطقه 1

شنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.5 متر


يکشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.5 متر

پيش بينی دريايی منطقه 2

شنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.5 متر


يکشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.5 متر

پيش بينی دريايی منطقه 3

شنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.6 متر


يکشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.5 متر

پیش بینی دریایی منطقه 1: از آستارا الی رضوانشهر

شنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.5 متر 7 m/s شرق تا جنوب
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
دمای آب دريا: 8 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
ديد افقی: در برخی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر
يکشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.5 متر 7 m/s شمال غرب تا شمال شرق
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 8 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s شمال غرب
ديد افقی: در برخی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا نیمه ابری گاهی رشد ابر

پیش بینی دریایی منطقه 2: از رضوانشهر الی کياشهر

شنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.5 متر 8 m/s شمال شرق تا جنوب شرق
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
دمای آب دريا: 9 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
ديد افقی: در برخی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر
يکشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.5 متر 7 m/s شمال غرب / شرق
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 9 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s شمال غرب
ديد افقی: در برخی نقاط ضعیف پيش بينی: صاف تا نیمه ابری گاهی رشد ابر

پیش بینی دریایی منطقه 3: از کياشهر الی چابکسر

شنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.6 متر 8 m/s شمال شرق تا جنوب شرق
نزدیک ساحل 1 متر 10 m/s جنوب شرق
دمای آب دريا: 9 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 10 m/s جنوب شرق
ديد افقی: در برخی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر
يکشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.5 متر 7 m/s شمال/ جنوب شرق
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
دمای آب دريا: 9 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
ديد افقی: در برخی نقاط ضعیف پيش بينی: صاف تا نیمه ابری گاهی رشد ابر