چهارشنبه، ۲ تیر ، ۱۴۰۰   


پيش بينی شهر رشت (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3424332434243424
احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%
صاف تا قسمتی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تاقسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد


پيش بينی شهر بندرانزلی (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3424342434253425
احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%
صاف تا قسمتی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تاقسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد


پيش بينی شهر لاهيجان (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3423332334243424
احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%
صاف تا قسمتی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تاقسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد


پيش بينی شهر منجيل (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3724372440244024
احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%
صاف تا قسمتی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تاقسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد


پيش بينی شهر آستارا (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3220322032213221
احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%
صاف تا قسمتی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تاقسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد


پيش بينی شهر ديلمان (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3417331735183518
احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%
صاف تا قسمتی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تاقسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد


پيش بينی شهر رودبار (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3724372438243824
احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 10%
صاف تا قسمتی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا کمی ابری/افزایش نسبی دما/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تاقسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش باد