چهارشنبه، ۳۱ شهریور ، ۱۴۰۰   


پيش بينی شهر رشت (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3018302132192420
احتمال بارش: 50%احتمال بارش: 60%احتمال بارش: 70%احتمال بارش: 80%
صاف تا نیمه ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد، اواخر وقت رگبار پراکنده باران و رعدوبرققسمتی ابری تا ابری، بعضی ساعات رگبارباران و رعدوبرق، وزش باد (گاهی جنوبی)قسمتی ابری تا ابری، افزایش نسبی دما وزش باد (گاهی شدید،طی صبح جنوبی)، بعضی ساعات رگبارباران ورعدوبرق(بویژه عصروشب گاهی موقتی شدید)نیمه ابری تا ابری، کاهش نسبی دما، رگبارباران و رعدوبرق و وزش باد(گاهی موقتی شدید)


پيش بينی شهر بندرانزلی (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3020302231212421
احتمال بارش: 50%احتمال بارش: 60%احتمال بارش: 70%احتمال بارش: 80%
صاف تا نیمه ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد، اواخر وقت رگبار پراکنده باران و رعدوبرققسمتی ابری تا ابری، بعضی ساعات رگبارباران و رعدوبرق، وزش باد (گاهی جنوبی)قسمتی ابری تا ابری، افزایش نسبی دما وزش باد (گاهی شدید،طی صبح جنوبی)، بعضی ساعات رگبارباران ورعدوبرق(بویژه عصروشب گاهی موقتی شدید)نیمه ابری تا ابری، کاهش نسبی دما، رگبارباران و رعدوبرق و وزش باد(گاهی موقتی شدید)


پيش بينی شهر لاهيجان (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3017311832172419
احتمال بارش: 50%احتمال بارش: 60%احتمال بارش: 70%احتمال بارش: 80%
صاف تا نیمه ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد، اواخر وقت رگبار پراکنده باران و رعدوبرققسمتی ابری تا ابری، بعضی ساعات رگبارباران و رعدوبرق، وزش باد (گاهی جنوبی)قسمتی ابری تا ابری، افزایش نسبی دما وزش باد (گاهی شدید،طی صبح جنوبی)، بعضی ساعات رگبارباران ورعدوبرق(بویژه عصروشب گاهی موقتی شدید)نیمه ابری تا ابری، کاهش نسبی دما، رگبارباران و رعدوبرق و وزش باد(گاهی موقتی شدید)


پيش بينی شهر منجيل (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3318342136212623
احتمال بارش: 30%احتمال بارش: 60%احتمال بارش: 70%احتمال بارش: 80%
صاف تا نیمه ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد، اواخر وقت رگبار پراکنده باران و رعدوبرققسمتی ابری تا ابری، بعضی ساعات رگبارباران و رعدوبرق، وزش باد (گاهی جنوبی)قسمتی ابری تا ابری، افزایش نسبی دما وزش باد (گاهی شدید،طی صبح جنوبی)، بعضی ساعات رگبارباران ورعدوبرق(بویژه عصروشب گاهی موقتی شدید)نیمه ابری تا ابری، کاهش نسبی دما، رگبارباران و رعدوبرق و وزش باد(گاهی موقتی شدید)


پيش بينی شهر آستارا (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
2919302231202320
احتمال بارش: 50%احتمال بارش: 60%احتمال بارش: 70%احتمال بارش: 80%
صاف تا نیمه ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد، اواخر وقت رگبار پراکنده باران و رعدوبرققسمتی ابری تا ابری، بعضی ساعات رگبارباران و رعدوبرق، وزش باد (گاهی جنوبی)قسمتی ابری تا ابری، افزایش نسبی دما وزش باد (گاهی شدید،طی صبح جنوبی)، بعضی ساعات رگبارباران ورعدوبرق(بویژه عصروشب گاهی موقتی شدید)نیمه ابری تا ابری، کاهش نسبی دما، رگبارباران و رعدوبرق و وزش باد(گاهی موقتی شدید)


پيش بينی شهر ديلمان (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
2710281227122016
احتمال بارش: 30%احتمال بارش: 60%احتمال بارش: 70%احتمال بارش: 80%
صاف تا نیمه ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد، اواخر وقت رگبار پراکنده باران و رعدوبرققسمتی ابری تا ابری، بعضی ساعات رگبارباران و رعدوبرق، وزش باد (گاهی جنوبی)قسمتی ابری تا ابری، افزایش نسبی دما وزش باد (گاهی شدید،طی صبح جنوبی)، بعضی ساعات رگبارباران ورعدوبرق(بویژه عصروشب گاهی موقتی شدید)نیمه ابری تا ابری، کاهش نسبی دما، رگبارباران و رعدوبرق و وزش باد(گاهی موقتی شدید)


پيش بينی شهر رودبار (مشاهده پيش بينی کامل)

چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
3219332036212623
احتمال بارش: 30%احتمال بارش: 60%احتمال بارش: 70%احتمال بارش: 80%
صاف تا نیمه ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد، اواخر وقت رگبار پراکنده باران و رعدوبرققسمتی ابری تا ابری، بعضی ساعات رگبارباران و رعدوبرق، وزش باد (گاهی جنوبی)قسمتی ابری تا ابری، افزایش نسبی دما وزش باد (گاهی شدید،طی صبح جنوبی)، بعضی ساعات رگبارباران ورعدوبرق(بویژه عصروشب گاهی موقتی شدید)نیمه ابری تا ابری، کاهش نسبی دما، رگبارباران و رعدوبرق و وزش باد(گاهی موقتی شدید)