شنبه، ۲۸ فروردین ، ۱۴۰۰   


پيش بينی شهر رشت (مشاهده پيش بينی کامل)

شنبهيکشنبهدوشنبه
261126112411
احتمال بارش: 50%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 30%
صاف تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا نیمه ابری/مه آلود،گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبار پراکنده


پيش بينی شهر بندرانزلی (مشاهده پيش بينی کامل)

شنبهيکشنبهدوشنبه
251225132313
احتمال بارش: 50%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 30%
صاف تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا نیمه ابری/مه آلود،گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبار پراکنده


پيش بينی شهر لاهيجان (مشاهده پيش بينی کامل)

شنبهيکشنبهدوشنبه
26926102410
احتمال بارش: 50%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 30%
صاف تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا نیمه ابری/مه آلود،گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبار پراکنده


پيش بينی شهر منجيل (مشاهده پيش بينی کامل)

شنبهيکشنبهدوشنبه
291029102510
احتمال بارش: 50%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 30%
صاف تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا نیمه ابری/مه آلود،گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبار پراکنده


پيش بينی شهر آستارا (مشاهده پيش بينی کامل)

شنبهيکشنبهدوشنبه
25925102310
احتمال بارش: 50%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 30%
صاف تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا نیمه ابری/مه آلود،گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبار پراکنده


پيش بينی شهر ديلمان (مشاهده پيش بينی کامل)

شنبهيکشنبهدوشنبه
246247227
احتمال بارش: 50%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 30%
صاف تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا نیمه ابری/مه آلود،گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبار پراکنده


پيش بينی شهر رودبار (مشاهده پيش بينی کامل)

شنبهيکشنبهدوشنبه
281028102610
احتمال بارش: 50%احتمال بارش: 10%احتمال بارش: 30%
صاف تا نیمه ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا قسمتی ابری/گاهی افزایش ابر و وزش بادصاف تا نیمه ابری/مه آلود،گاهی افزایش ابر و وزش باد/احتمال رگبار پراکنده