پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: مهر ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، در مجموع بارش سه ماهه مهر، آبان و آذر ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به کمتر از نرمال دارد با این توضیح که بارش مهر در غالب استان ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال، اما در نواحی ساحلی شرقی ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال، بارش آبان غالباً ۲۰ تا ۴۰ درصد کمتر از نرمال و تنها در ناحیه کوچکی از غرب ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال و همچنین بارش آذر ماه غالباً ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از میانگین بلند مدت برآورد شده است. [دریافت فایل کامل]