پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: فروردین ۱۳۹۹

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‎‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش و دمای فصل بهار ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و بیش از نرمال دارد. با این توضیح که بارش فروردین بیش از نرمال، بارش اردیبهشت نرمال و بیش از نرمال، و بارش خرداد نرمال و بیش از نرمال خواهد بود. همچنین دمای فروردین نرمال، دمای اردیبهشت نرمال و دمای خرداد بیش از نرمال خواهد بود.[دریافت فایل کامل]