پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: شهریور ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه شهریور را غالباً در محدوده نرمال و فقط در نواحی غربی ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال و بارش ماه مهر را در غالب نقاط ۵ تا ۱۵ درصد کمتر از نرمال و در قسمت‌های کوچکی از مناطق غربی و مرکزی تا ۵ درصد کمتر از نرمال و بارش ماه آبان را در نواحی شرقی ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال و در باقی نقاط تا ۵ درصد کمتر از نرمال پیش بینی کرده‌اند. دمای ماهای شهربور، مهر و آبان غالباً در محدوده نرمال پیش‌بینی شده است. [دریافت فایل کامل]