پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: دی ۱۳۹۹

 

 

چکیده: بارش دی ماه استان گیلان در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق غربی بیشتر از نرمال، بارش بهمن ماه در غالب نواحی مرکزی و غربی در محدوده نرمال و در نواحی شرقی کمتر از نرمال و بارش اسفند ماه گیلان بیشتر از نرمال برآورد شده است.
دمای دی ماه گیلان در محدوده نرمال، دمای بهمن ماه بیش از میانگین و دمای اسفند ماه گیلان در محدوده نرمال تا ۱ درجه سلسیوس کمتر از نرمال برآورد شده است. [دریافت فایل کامل]