پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: تیر ۱۳۹۹

 

پیشبینی انحراف از نرمال دمای هوا. ردیف بالا: تیر(راست) و مرداد(چپ)؛ ردیف پایین: شهریور(راست) و مهر(چپ) ۱۳۹۹

 

چکیده: بر اساس خروجی اغلب مدل های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه های تیر، مرداد و شهریور ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارد. با این توضیح که: بارش تیر غالباً نرمال و در نواحی شرقی ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال، بارش مرداد در محدوده نرمال و بارش شهریور غالبا ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال پیش بینی می شود. [دریافت فایل کامل]