پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: مرداد ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه‌های مرداد، شهریور و مهر ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارند. با این توضیح که: بارش مرداد در محدوده نرمال و ۱۰ درصد بیش از نرمال، بارش شهریور ۱۰ تا ۳۵ درصد کمتر از نرمال، همچنین بارش مهر ۵ تا ۲۵ درصد کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. همچنین دمای مرداد ماه در محدوده نرمال، دمای شهریور در نواحی شرقی در محدوده نرمال و در نواحی مرکزی و غربی ۰/۵ تا ۱ درجه بیش از نرمال و دمای مهر نیز در محدوده نرمال پیش بینی شده است. [دریافت فایل کامل]