پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اسفند ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش گیلان در اسفند ماه ۱۳۹۹ و فروردین ماه ۱۴۰۰ را ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر بیشتر از میانگین ماهانه بلندمدت و بارش اردیبهشت ماه استان را نرمال تا ۴۰ میلیمتر بیش از نرمال برآورد کرده‌اند. شایان ذکر است براساس همین خروجی‌ها دمای اسفند ماه گیلان در محدوده نرمال، دمای فروردین ماه سال آینده ۱ تا ۲ درجه بیشتر از میانگین و پس از آن دمای اردیبهشت ماه را نیز ۰/۵ تا ۲ درجه سلسیوس بیشتر از نرمال پیش‌بینی کرده اند. [دریافت فایل کامل]


 

آخرين بولتن‌ها:

آخرين فصلنامه‌ها: