پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اسفند ۱۳۹۸

 

بر اساس آخرین خروجی مراکز پیش‌بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (اسفند لغایت اردیبهشت ۱۳۹۹) متوسط بارش استان طی اسفند ماه بیش از نرمال (بطور متوسط بین ۱۰ تا ۳۰ درصد)، بتدریج با انتقال به فصل بهار و بخصوص طی فروردین ماه بارش کمتر از نرمال (بطور متوسط ۱۰ تا ۲۰ درصد) و در اردیبهشت ماه در حد نرمال می‌باشد. بارش در بعضی از استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود. [دریافت فایل کامل]