پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی، بارش و دمای ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و بیش از نرمال دارد. با این توضیح که: بارش اردیبهشت، ۵ تا ۱۰ درصد بیش از نرمال و بارش خرداد و تیر غالباً در محدوده نرمال پیش‌بینی شده که برای حوضه آبریز سد سفیدرود نیز به همین صورت است. همچنین دماهای اردیبهشت، خرداد و تیر استان گیلان غالباً در محدوده نرمال پیش بینی شده است.[دریافت فایل کامل]