سه شنبه، ۵ مرداد ، ۱۴۰۰   

1- تبديل QNH و QFE (با در دست بودن ارتفاع ايستگاه):

ارتفاع سنجی بر پایه فشارسنجی در هوانوردی (QNH) گونه‌ای از ارتفاع سنجی بر پایه فشارسنجی است و روشی است برای تعیین ارتفاع در هوانوردی. این روش برای تعیین ارتفاع مطلق روشی غیردقیق است، ولی برای تعیین ارتفاع پرواز نسبت به دیگر هواگردها و تعیین سطح پرواز بسنده می‌باشد.

    محاسبه QNH:


  • محاسبه QFE: