دوشنبه، ۴ مرداد ، ۱۴۰۰   

آخرين داده های ايستگاه خودکار استان

کد ايستگاه: 40719 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: رشت (فرودگاه) زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

فشار هوا (QNH):   فشار هوا (QFE):  
دما (درجه سلسيوس):   دمای نقطه شبنم (درجه سلسيوس) :  
دمای تر (درجه سلسيوس):   رطوبت (درصد):  
بارش (ميليمتر):      
سمت باد:   سرعت باد (متر بر ثانیه):  
کد ايستگاه: 99272 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: رشت (کشاورزی) زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

فشار هوا (هکتوپاسکال):   بارش (ميليمتر):  
دما (درجه سلسيوس):   رطوبت (%):  
سمت باد (درجه):   سرعت باد (متر بر ثانيه):  
تابش:      
دمای 5 سانتی متری خاک:   رطوبت 5 سانتی متری خاک  
دمای 10 سانتی متری خاک:   رطوبت 10 سانتی متری خاک  
دمای 20 سانتی متری خاک:   رطوبت 20 سانتی متری خاک  
دمای 50 سانتی متری خاک:   رطوبت 50 سانتی متری خاک  
دمای سطح:      
کد ايستگاه: 18141 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: پره سر زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

فشار هوا (هکتوپاسکال):   بارش (ميليمتر):  
دما (درجه سلسيوس):   رطوبت (%):  
سمت باد (درجه):   سرعت باد (متر بر ثانيه):  
دمای 5 سانتی متری خاک:   دمای 10 سانتی متری خاک:  
دمای 20 سانتی متری خاک:   دمای 30 سانتی متری خاک:  
دمای 50 سانتی متری خاک:   دمای 100 سانتی متری خاک:  
تابش:      
کد ايستگاه: رضوانشهر تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: رضوانشهر زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط:  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه:  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه:  
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت:   کمينه رطوبت:  
بیشينه رطوبت:    
بارش:    
کد ايستگاه: صومعه سرا تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: صومعه سرا زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط:  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه:  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه:  
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت:   کمينه رطوبت:  
بیشينه رطوبت:    
بارش:    
کد ايستگاه: 18367 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: لوشان زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

فشار هوا (هکتوپاسکال):   بارش (ميليمتر):  
دما (درجه سلسيوس):   رطوبت (%):  
سمت باد (درجه):   سرعت باد (متر بر ثانيه):  
دمای 5 سانتی متری خاک:   دمای 10 سانتی متری خاک:  
دمای 20 سانتی متری خاک:   دمای 30 سانتی متری خاک:  
دمای 50 سانتی متری خاک:   دمای 100 سانتی متری خاک:  
تابش:      
کد ايستگاه: 40709 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: بندر آستارا زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

فشار هوا (هکتوپاسکال):   بارش (ميليمتر):  
دما (درجه سلسيوس):   رطوبت (%):  
سمت باد (درجه):   سرعت باد (متر بر ثانيه):  
تابش:      
کد ايستگاه: 99249 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: تالش زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

فشار هوا (هکتوپاسکال):   بارش (ميليمتر):  
دما (درجه سلسيوس):   رطوبت (%):  
سمت باد (درجه):   سرعت باد (متر بر ثانيه):  
تابش:      
کد ايستگاه: 113372 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: شوییل زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

بارش (میلیمتر):  
کد ايستگاه: 18131 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: اسب وونی زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط:  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه:  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه:  
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت:   کمينه رطوبت:  
بیشينه رطوبت:    
بارش:    
کد ايستگاه: 18221 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: آستانه اشرفيه زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

فشار هوا (هکتوپاسکال):   بارش (ميليمتر):  
دما (درجه سلسيوس):   رطوبت (%):  
سمت باد (درجه):   سرعت باد (متر بر ثانيه):  
تابش:      
کد ايستگاه: 18235 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: فومن زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط (درجه):  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه (درجه):  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه (درجه):  
متوسط تابش:   کمینه تابش:  
بیشینه تابش:    
فشار هوا (هکتوپاسکال):   کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال):  
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال):      
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت (درصد):   کمينه رطوبت (درصد):  
بیشينه رطوبت (درصد):    
بارش:    
کد ايستگاه: 18253 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: سیاهکل زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط (درجه):  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه (درجه):  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه (درجه):  
فشار هوا (هکتوپاسکال):   کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال):  
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال):    
متوسط دمای:   کمینه دمای  
بیشینه دمای:      
میانگین رطوبت:   کمینه رطوبت:  
بیشینه رطوبت:    
بارش:    
کد ايستگاه: 18261 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: املش زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط (درجه):  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه (درجه):  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه (درجه):  
متوسط تابش:   کمینه تابش:  
بیشینه تابش:    
فشار هوا (هکتوپاسکال):   کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال):  
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال):      
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت (درصد):   کمينه رطوبت (درصد):  
بیشينه رطوبت (درصد):    
بارش:    
کد ايستگاه: 18572 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: جیرکول زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط (درجه):  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه (درجه):  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه (درجه):  
متوسط تابش:   کمینه تابش:  
بیشینه تابش:    
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت (درصد):   کمينه رطوبت (درصد):  
بیشينه رطوبت (درصد):    
بارش:    
کد ايستگاه: 40720 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: منجیل زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط (درجه):  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه (درجه):  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه (درجه):  
متوسط تابش:   کمینه تابش:  
بیشینه تابش:    
فشار هوا (هکتوپاسکال):   کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال):  
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال):      
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت (درصد):   کمينه رطوبت (درصد):  
بیشينه رطوبت (درصد):    
بارش:    
کد ايستگاه: 40805 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: جیرنده زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط (درجه):  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه (درجه):  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه (درجه):  
متوسط تابش:   کمینه تابش:  
بیشینه تابش:    
فشار هوا (هکتوپاسکال):   کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال):  
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال):      
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت (درصد):   کمينه رطوبت (درصد):  
بیشينه رطوبت (درصد):    
بارش:    
کد ايستگاه: 99268 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: بندرکياشهر زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط (درجه):  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه (درجه):  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه (درجه):  
متوسط تابش:   کمینه تابش:  
بیشینه تابش:    
فشار هوا (هکتوپاسکال):   کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال):  
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال):      
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت (درصد):   کمينه رطوبت (درصد):  
بیشينه رطوبت (درصد):    
بارش:    
کد ايستگاه: 40718 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: بندرانزلی زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

فشار هوا (هکتوپاسکال):   بارش (ميليمتر):  
دما (درجه سلسيوس):   رطوبت (%):  
سمت باد (درجه):   سرعت باد (متر بر ثانيه):  
تابش:      
کد ايستگاه: 99276 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: لاهيجان زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط (درجه):  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه (درجه):  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه (درجه):  
بارش:    
متوسط تابش:   کمینه تابش:  
بیشینه تابش:    
فشار هوا (هکتوپاسکال):   کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال):  
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال):      
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت (درصد):   کمينه رطوبت (درصد):  
بیشينه رطوبت (درصد):    
ميانگين دمای 5 سانتی متری خاک:   کمينه دمای 5 سانتی متری خاک:  
بيشينه دمای 5 سانتی متری خاک:    
ميانگين دمای 10 سانتی متری خاک:   کمينه دمای 10 سانتی متری خاک:  
بيشينه دمای 10 سانتی متری خاک:    
ميانگين دمای 20 سانتی متری خاک:   کمينه دمای 20 سانتی متری خاک:  
بيشينه دمای 20 سانتی متری خاک:    
ميانگين دمای 30 سانتی متری خاک:   کمينه دمای 30 سانتی متری خاک:  
بيشينه دمای 30 سانتی متری خاک:    
ميانگين دمای 50 سانتی متری خاک:   کمينه دمای 50 سانتی متری خاک:  
بيشينه دمای 50 سانتی متری خاک:    
ميانگين دمای 100 سانتی متری خاک:   کمينه دمای 100 سانتی متری خاک:  
بيشينه دمای 100 سانتی متری خاک:    
کد ايستگاه: لنگرود تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: لنگرود زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط:  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه:  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه:  
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت:   کمينه رطوبت:  
بیشينه رطوبت:    
بارش:    
کد ايستگاه: 99281 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: ماسوله زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

فشار هوا (هکتوپاسکال):   بارش (ميليمتر):  
دما (درجه سلسيوس):   رطوبت (%):  
سمت باد (درجه):   سرعت باد (متر بر ثانيه):  
تابش:   دمای 10 سانتی متری خاک:  
کد ايستگاه: 99282 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: رودسر زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط (درجه):  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه (درجه):  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه (درجه):  
متوسط تابش:   کمینه تابش:  
بیشینه تابش:    
فشار هوا (هکتوپاسکال):   کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال):  
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال):      
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت (درصد):   کمينه رطوبت (درصد):  
بیشينه رطوبت (درصد):    
بارش:    
کد ايستگاه: 99302 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: ديلمان زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد متوسط (درجه):  
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد کمینه (درجه):  
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه):   سمت باد بیشینه (درجه):  
متوسط تابش:   کمینه تابش:  
بیشینه تابش:    
فشار هوا (هکتوپاسکال):   کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال):  
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال):      
ميانگين دما:   کمينه دما:  
بیشينه دما:    
ميانگين رطوبت (درصد):   کمينه رطوبت (درصد):  
بیشينه رطوبت (درصد):    
بارش:    
کد ايستگاه: 99317 تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی):  
نام ايستگاه: رودبار زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته):  

گزارش 10 دقيقه ای:

فشار هوا (هکتوپاسکال):   بارش (ميليمتر):  
دما (درجه سلسيوس):   رطوبت (%):  
سمت باد (درجه):   سرعت باد (متر بر ثانيه):  
تابش: