سه شنبه، ۱۴ مرداد ، ۱۳۹۹   

گزارش بويه موج نگار بندرکیاشهر


گراف دمای آب و دمای هوا:

گراف ارتفاع موج:

گراف سرعت باد:

آخرين داده‌های بويه کياشهر:

تاريخ ساعت m/s سرعت باد m/s باد گاستی ° سمت باد °C دمای هوا °C دمای آب m ارتفاع موج s دوره موج