فصلنامه پاییز ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل پاییز ۱۳۹۷، بارش سال زراعی از مهر۹۷ تا پایان آذر۹۷ به مقدار ۱۰٫۳ درصد بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۳۶۳ میلیمتر) بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۱۳٫۶ درجه)، رطوبت نسبی کمی بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۷۸ درصد) و ساعت آفتابی کمی کمتر از نرمال (نرمال پاییز، ۳۷۴ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه پاییز ۱۳۹۷ با روش SPEI بیشتر مناطق استان شامل خشکسالی نبودند (دریافت آبی در حد میانگین بلند مدت)، منطقه محدودی از رودبار دارای خشکسالی ضعیف (دریافت آبی کمی کمتر از میانگین بلند مدت) است.
طی ماه های دی لغایت اسفند ۱۳۹۷، متوسط بارش استان، ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال (نرمال زمستان، ۴۰۰ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۱ تا ۲ درجه بالاتر از نرمال (نرمال زمستان در رشت، ۸ درجه) پیش بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه پاییز ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان