فصلنامه پاییز ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان

 

توضیح شکل: (الف)مقایسه بیشینه ارتفاع موج در منطقه کیاشهر و انزلی، (ب)مقایسه سرعت باد روی دریا و روی خشکی برای منطقه کیاشهر، (ج)بیشینه دمای آب در منطقه کیاشهر، (د)بیشینه دمای هوای خشکی درمنطقه کیاشهر.   پاییز ۱۳۹۹

 

چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ۹۹ تا پایان آذر ۹۹ کمتر از نرمال بوده است. برای فصل پاییز ۱۳۹۹ دما کمتر از نرمال، رطوبت نسبی بیشتر از نرمال و ساعت آفتابی کمتر از نرمال بوده است. در دوره سه ماهه پاییز ۱۳۹۹ با روش SPEI مناطقی محدود از مرکز استان دارای ترسالی (دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلند مدت)، مناطقی گسترده درغرب و شرق استان دارای خشکسالی (دریافت آبی، کمتر از میانگین بلندمدت)، بیشتر مناطق مرکزی استان دارای شرایط نرمال (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت) بوده است.

 

دریافت فصلنامه پاییز ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان