فصلنامه زمستان ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان

 

 

چکیده: برای دوره سه ماهه منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۹، استان دارای ترسالی (دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلندمدت) نیست. قسمت‌های کم و محدودی از استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، در حد میانگین بلندمدت) و دارای شرایط نرمال بوده است. اکثر مناطق استان به ویژه در غرب و جنوب شامل خشکسالی (دریافت آبی، کمتر از میانگین بلندمدت) تا درجه بسیار شدید هستند.

 

دریافت فصلنامه زمستان ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان