فصلنامه زمستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

 

چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ‎٩۷‏ تا پایان اسفند ۹۸ به مقدار ۶۱۲/۵ میلیمتر ببشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا بایان اسفند. ۵۸۱/۱ میلیمتر) بوده است(پهنه‌بندی مر کز ملی خشکسالی هواشناسی). برای فصل زمستان ۱۳۹۸ دما حدود ۱/۱ درجه بیشتر از نرمال (نرمال زمستان. ۷/۵ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال زمستان ۷۵ درصد) و ساعت آفتابی ۵ ساعت بیشتر از نرمال (نرمال زمستان ۳۲۷ ساعت) بوده است.

 

دریافت فصلنامه زمستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان