فصلنامه تابستان ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان

 

 

چکیده: بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ۹۸ تا پایان شهریور ۹۹ بیشتر از نرمال بوده است. در دوره سه ماهه تابستان ۱۳۹۹ با روش SPEI مناطقی در غرب و جنوب استان ترسالی داشته است (دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلند مدت)، مناطقی محدود و پراکنده در استان دارای خشکسالی خفیف (دریافت آبی، کمتر از میانگین بلندمدت)، مناطق وسیع و پراکنده از استان دارای شرایط نرمال (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت) بوده است.

 

دریافت فصلنامه تابستان ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان