فصلنامه تابستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

چکیده: بارش سال زراعی از مهر ۹۷ تا پایان شهریور ۹۸ به مقدار ۱۰۷۸/۷ میلیمتر، ۱۲ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان تابستان، ۹۶۴/۳ میلیمتر) بوده است. برای فصل تابستان ۱۳۹۸، دما حدود ۰/۳ درجه کمتر از نرمال (نرمال تابستان، ۲۴/۲ درجه)، رطوبت نسبی درحد نرمال (نرمال تابستان ۷۳ درصد) و ساعت آفتابی ۱۸ ساعت کمتر از نرمال (نرمال تابستان، ۶۸۷ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه تابستان ۱۳۹۸ با روش SPEI نواحی نسبتاً گسترده‌ای از استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی در حد میانگین بلندمدت). مناطقی از مرکز و شمال غرب استان ترسالی (دریافت آبی بیشتر از میانگین بلندمدت) و مناطقی از جنوب، جنوب شرق و غرب استان خشکسالی (دریافت آبی کمتر از میانگین بلندمدت) داشته است.
پیش‌بینی برای پاییز: طی ماه‌های مهر لغایت آذز ۱۳۹۸، متوسط بارش استان ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از نرمال نرمال پاییز ۴۶۰ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان در حد نرمال (نرمال پاییز ۱۳/۶ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه تابستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان