فصلنامه بهار ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان

 

 

چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به مقدار ۸۲۱/۳ میلیمتر بیشتر از نرمال بوده است. برای فصل بهار ۱۳۹۹ دما حدود ۰/۱ درجه بیشتر از نرمال، رطوبت نسبی کمی بیشتر از نرمال و ساعت آفتابی ۲۵ ساعت بیشتر از نرمال بوده است. در دوره سه ماهه بهار ۱۳۹۹ نواحی نسبتاً گسترده‌ای از استان ترسالی داشته است، مناطقی کوچک در جنوب استان دارای خشکسالی خفیف بوده است.

 

دریافت فصلنامه بهار ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان