فصلنامه بهار ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

چکیده: بارش سال زراعی از مهر ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۳۹۸ به مقدار ۸۷۵/۸ میلیمتر، ۱۷ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان بهار، ۷۴۸/۵ میلیمتر) بوده است. برای فصل بهار ۱۳۹۸، دما حدود نیم درجه بیشتر از نرمال (نرمال بهار، ۱۷/۰ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال بهار، ۷۴ درصد) و ساعت آفتابی ۷۳ ساعت بیشتر از نرمال (نرمال بهار، ۵۷۰ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه بهار ۱۳۹۸ با روش SPEI بیشتر مناطق استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، درحد میانگین بلندمدت)، قسمتی از بندرانزلی و منطقه تالش دارای خشکسالی ضعیف (دریافت آبی، کمی کمتر از میانگین بلندمدت) بوده است.
پیش‌بینی برای تابستان: طی ماه‌های تیر لغایت شهریور ۱۳۹۸، متوسط بارش استان، ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از نرمال (نرمال تابستان، ۱۹۷ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۰/۵ تا ۲ درجه بالاتر از نرمال (نرمال تابستان، ۲۴ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه بهار ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان