مجموع بارندگی ۴۸ ساعته، صبح دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹

 

دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹:

میزان بارش ایستگاه‌های هواشناسی سینوپتیک و باران‌سنجی استان طی ۴۸ ساعت گذشته (از ساعت ۰۹:۳۰ صبح شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰) برحسب میلیمتر:

 

 

شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹:

میزان بارش ایستگاه‌های هواشناسی سینوپتیک و باران‌سنجی استان طی ۷۲ ساعت گذشته (از ساعت ۰۹:۳۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸) برحسب میلیمتر:

 

 

جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹:

میزان بارش ایستگاه‌های هواشناسی سینوپتیک و باران‌سنجی استان طی ۴۸ ساعت گذشته (از ساعت ۰۹:۳۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷) برحسب میلیمتر:

 

 

آخرین اخبار: