بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۶

چکیده: طی آبان ماه ۱۳۹۶ ، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه های هواشناسی استان بجزء آستارا، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت افزایش قابل توجه داشته است. این افزایشدمای هوا در ایستگاه هواشناسی جیرنده تا ۴٫۱ درجه سلسیوس رسید. بارش آبان ماه گیلان درمقایسه با شرایط بلندمدت در همه نقاط استان کاهش شدید پیدا کرد. عمده مخاطرات استان در آبان ۹۶ شامل: باد شدید گرمش و طوفان رعد و برق و رگبار باران و هم چنین پدیده گردو خاک( ریز گردها)بوده است. بر اساس احتمال وقوع این مخاطرات، هواشناسی استان برای ایجاد آمادگی مردم و دستگاه های مرتبط ، اقدام به صدور ۶ اطلاعیه و ۴ اخطاریه هواشناسی در طی ماه نمود.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۶