بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۷

چکیده: طی مهر ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش جزئی را نمایش می‌دهد. تنها در ایستگاه جیرنده شاهد کاهش جزئی دما نسبت به بلندمدت بوده‌ایم. بارش درمقایسه باشرایط بلندمدت، در ایستگاههای هواشناسی، به جز ایستگاه‌های ساحلی کیاشهر، کشاورزی، جیرنده و منجیل، بیشتر از نرمال بوده و میانگین کاهش بارندگی در این ایستگاهها به میزان ۳۱ درصد است. موج بارشی ۱۳ و ۱۴ مهر سبب تغییر شرایط بیلان بارشی در بسیاری از ایستگاه‌های استان گیلان شد. به طوریکه ایستگاهی مانند رودسر دارای ۷۷/۶ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت بود. موج بارشی مورد اشاره سبب رخداد سیل در بخشهای شرقی و غربی استان شد. و رکورد بارشی با ۳۰۰٫۶ میلیمتر در ۲۴ ساعت را ثبت کرد.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۷