بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۹

 

 

 

چکیده: در مرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقاسه با شرایط میانگین بلندمدت رویه‌ای یکسان و کاهشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی مرداد ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان دارای رویه‌ای یکسان، درمجموع در تمامی ایستگاه‌ها بارش بیشتر از نرمال است. میانگین افزایش بارش در استان به نسبت میانگین بلند مدت ۱/۷ برابر بوده است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی منجیل تا ۴ برابر بوده است. بیشترین میزان بارش استان در ایستگاه هواشناسی رودسر به اندازه ۱۹۹/۶ میلیمتر ثبت شده است. کمترین بارش استان در ایستگاه منجیل برابر با ۶/۱ میلیمتر است. در این ماه بارش‌های حدی نه تنها خسارت فراوانی به محصول برنج مزارع زد بلکه ایستگاه املش با رکورد ۳۸۵/۴ میلیمتر بارش طی ۲۴ ساعت، رکورد ایران را تغیبر داد. در مرداد ماه ۱۳۹۹ تأثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۳ هشدار زرد، ۴ هشدارنارنجی و یک هشدار قرمز در راستای هشدارهای جوی به منظور اطلاع رسانی درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعدوبرق شد.