بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۷

چکیده: طی فروردین ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ۱٫۱ درجه سلسیوس رسید. مقدار بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. برف تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، در مناطق کوهستانی از پدیده‌های قابل توجه این ماه بود.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۷