بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۷

چکیده: طی شهریور ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، به غیر از ایستگاه کیاشهر، افزایش جزئی داشته است. بارش در مقایسه باشرایط بلندمدت،در همه ایستگاه‌های هواشناسی، کمتر از نرمال بوده است. میزان کاهش به شکل مشخصی در تمام ایستگاه‌ها بالا بوده، کمترین رقم آن مربوط به ایستگاه ماسوله ۱۷ درصد و بیشترین آن، مربوط به فرودگاه رشت با رقم ۹۱ درصد است. به طور کلی میزان کاهش بارش در ایستگاه‌های غرب استان کم ولی در مرکز، شرق و مناطق کوهستانی بسیار بالا است.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۷