بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۷

چکیده: طی دی ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در جلگه مرکزی افزایش و در جلگه غربی و ارتفاعات کاهش را نشان می‌دهد بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی جلگه مرکزی و جلگه غربی کمتر از نرمال و در ارتفاعات و جلگه شرقی بیشتر از نرمال بوده است. در دی ماه ۱۳۹۷ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث گردید که شش اطلاعیه و دو اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌هایی همانند وزش باد شدید، افزایش دما، کاهش دما، بارش شدید باران و غیره صادر گردد. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل وزش طوفان، بارش برف، بارش باران، موج‌های گرمایی، موج‌های سرمایی، کوالک برف و غیره بوده است.