بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۹۸

 

چکیده: در بهمن ماه ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همه ایستگاه‌های استان به غیر از ایستگاه‌های جنوبی، یعنی جیرنده و منجیل، روندی مثبت را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی بهمن ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان نامتوازن بوده‌است. در مجموع در تمامی ایستگاه‌های گیلان به غیر از ایستگاه‌های جنوبی بارش بیشتر از نرمال است‌. بارش در ایستگاه منجیل و جیرنده کمتر از نرمال بوده است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی بندرانزلی تا ۶۱/۸ درصد و کمترین افزایش با رقم ۱/۳ درصد در ایستگاه کشاورزی رشت بوده است. بیشترین و کمترین میزان بارش استان در دو ایستگاه هواشناسی بندرانزلی و منجیل به ترتیب به اندازه ۲۳۱/۲ و ۱۱/۸ میلی‌متر ثبت شده است. در تمامی ایستگاه‌های جلگه‌ای استان، در بهمن ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۸ اطلاعیه و ۳ اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌هایی جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و برف، مه و رعدوبرق صادر شود. برف سنگین ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ پدیده شاخص این ماه استان بود.